خداوند رنگین کمان

خداوند رنگین کمان                                        

به نام خداوند رنگین کمان                              خداوند بخشنده ی مهربان

خداوند سنجاقک رنگ رنگ                             خداوند پروانه های قشنگ        

خدایی که آب و هوا آفرید                             درخت و گل و سبزه را آفرید 

خدایی که از بوی گل بهتر است                     صمیمی تر از خنده ی مادر است   

خدایا به ما مهربانی بده                              دلی ساده و آسمانی بده   

دلی صاف و بی کینه ،مانند آب                      دلی روشن و گرم ،چون آفتاب 

محمود پور وهاب            

|+| نوشته شده توسط معلم (تربیت معلم88) در  |
 آغاز سال تحصیلی جدید
|+| نوشته شده توسط معلم (تربیت معلم88) در  |
 پسر بچه و درخت سیب
 

های.بیا و با من بازی کن ،پسر جواب داد:من که دیگر بچه نیستم که بخواهم با درخت سیب بازی کنم به دنبال سرگرمی های بهتری هستم و برای خریدن آنها به پول نیاز دارم.درخت گفت پول ندارم من ولی تو می توانی سیب های مرا بچینی ،بفروشی و پول بدست آوری.پسر تمام سیبهای درخت را چید و رفت سیبها را فروخت و آنچه را نیاز داشت خریدو درخت را باز فراموش کرد و پیشش نیامد و درخت دوباره غمگین شد.............مدتها گذشت و پسر مبدل به مرد جوانی شد و با اضطراب سراغ درخت آمد.درخت از او پرسید:چرا غمگینی؟بیا و در سایه ام بنشینیم بدون تو خیلی احساس تنهایی می کنم ....


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط معلم (تربیت معلم88) در  |
 
 
 
بالا